Skip to main content

Moreno Valley High School

Mobile Menu Toggle
Kassandra Art for the Animals

Kassandra

Robotics

Robotics Meet 1

piggy
Eileen Art for the Animals

Eileen

Adam Art for the Animals

Adam

piggy2
Art for the Animals
Aurora Art for the Animals

Aurora

Amber Art for the Animals

Amber

Ana Art for the Animals

Ana

Martin Art for the Animals

Martin

Alex Art for the Animals

Alex

Finley

Third Place

E=MC2
Elizabeth

First Place

Max

Second Place

Jose Art for the Animals

Jose

Students » Bell Schedule

Bell Schedule

Regular Bell Schedule   Early Release Bell Schedule   Minimum Day Bell Schedule
  TIME     TIME     TIME
PERIOD START END   PERIOD START END   PERIOD START END
0 6:56 AM 7:52 AM   0 7:13 AM 7:52 AM   0 7:19 AM 7:52 AM
PASSING 7:52 AM 8:00 AM   PASSING 7:52 AM 8:00 AM   PASSING 7:52 AM 8:00 AM
1 8:00 AM 8:58 AM   1 8:00 AM 8:39 AM   1 8:00 AM 8:33 AM
PASSING 8:58 AM 9:06 AM   PASSING 8:39 AM 8:47 AM   PASSING 8:33 AM 8:41 AM
2 9:06 AM 10:04 AM   2 8:47 AM 9:26 AM   2 8:41 AM 9:14 AM
PASSING 10:04 AM 10:12 AM   PASSING 9:26 AM 9:34 AM   PASSING 9:14 AM 9:22 AM
3 10:12 AM 11:13 AM   3 9:34 AM 10:13 AM   3 9:22 AM 9:55 AM
PASSING 11:13 AM 11:21 AM   PASSING 10:13 AM 10:21 AM   PASSING 9:55 AM 10:03 AM
4A 11:21 AM 12:19 PM   4 10:21 AM 11:00 AM   4 10:03 AM 10:36 AM
1ST LUNCH 11:13 AM 11:53 AM   PASSING 11:00 AM 11:08 AM   PASSING 10:36 AM 10:44 AM
PASSING 11:53 AM 12:01 PM   5 11:08 AM 11:47 AM   5 10:44 AM 11:17 AM
4B 12:01 PM 12:59 PM   PASSING 11:47 AM 11:55 AM   PASSING 11:17 AM 11:25 AM
2ND LUNCH 12:19 PM 12:59 PM   6 11:55 AM 12:35 PM   6 11:25 AM 11:59 AM
PASSING 12:59 PM 1:07 PM   LUNCH 12:35 PM 1:15 PM        
5 1:07 PM 2:05 PM                
PASSING 2:05 PM 2:13 PM                
6 2:13 PM 3:11 PM